RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA W UNIMAX SP. Z O.O. DANYCH OSOBOWYCH WSKAZANYCH W UMOWIE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA/KLIENTA (W TYM JAKO PEŁNOMOCNIK)

Niniejsza klauzula (dalej „klauzula”) obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Unimax Sp. z o.o. (dalej również „Spółka”), wymagane zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym “RODO”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Opatowicka 106, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000129929 (dalej również „Spółka”). Można się z nami skontaktować w następujący sposób :
  • listownie na adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opatowicka 106,
  • przez e-mail: unimax@unimax.net.pl,
  • telefonicznie 32 445 73 01.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD). Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
  • listownie na adres: UNIMAX Sp. z o.o., ul. Opatowicka 106, 42-600 Tarnowskie Góry,
  • przez e-mail: bdudek@unimax.net.pl,
  • telefonicznie: 32 445 73 01.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO, to jest w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na:
  • zawarciu ważnej i skutecznej Umowy z UNIMAX Sp. z o.o. oraz realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z tej umowy, a także komunikacji , w tym obsługi korspondencji i obiegu dokumentów z nią związanych,
  • realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej” w tym obowiązków z tą realizacją związanych,
  • zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń, bądź obronie przed takimi roszczeniami.

a także na podstawie art.6 ust.1 lit.c) RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

 1. Pani/Pana dane pochodzą z Umowy zawartej z UNIMAX Sp. z o.o..
 2. Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych : dane identyfikacyjne, dane osobowe, dane kontaktowe (adres, email, nr.telefonu).
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzuasadnionego interesu Społki będziemy przechowywać do momentu jego ustania, a w szczególności przez okres realizacji zadania inwestycyjnego, a następnie przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy wskazanej w pkt.3 powyżej, zaś dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres wynikający z przepisów prawa.
 4. Odbiorcami danych mogą być:
  • osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych,
  • podmioty uczestniczące w realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązki wynikające z zawartych umów lub przepisów prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać z przysługujących nam uprawnień,
  • podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami).
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art.17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia  Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody, prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 7. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

» Jak działa fotowoltaika?

Trwałość oraz niezwykle wysoka wydajność

Najnowsza technologia ogniw fotowoltaicznych pozwala wykorzystywać słońce jako niewyczerpane źródło energii.

» Dla kogo jesteśmy?

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie fotowoltaiki

Dopasujemy projekt, wykonamy kalkulację, zaproponujemy system PV oraz pomożemy otrzymać dotację i odbiór energetyczny.

» Czy warto zainwestować?

Niskie koszty eksploatacji oraz dotacje

Instalacje fotowoltaiczne redukują koszty energii elektrycznej i mają niezaprzeczalną zaletę – energia z instalacji  PV  nie drożeje

» Bezpieczeństwo

Bezawaryjność i brak części ruchomych

Kluczowym elementem w systemach fotowoltaicznych jest jakość zastosowanych elementów i fachowy montaż.